تبلیغات
منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

(رمز موفقیت در مطالعه مكررات است)

به منظور آشنایی داوطلبان با شیوه، نوع و نمونه سوال های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد دفترچه سوال های آزمون های برگزار شده دانشگاه آزاد، بفروش میرسد. دفترچه سوالهای آزمونهای برگزار شده هر رشته در هر سال 1000 تومان می باشد. برای دریافت هریك از سوالات زیر به سایتwwww.banksoallat.com مراجعه نمایید

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com

mory1360@gmail.com

برای مشاهده لیست رشته ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

20311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی

20312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان انگلیسی

20315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان انگلیسی

20334 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات آلمانی

20390 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان شناسی همگانی

20405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

20407 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

20410 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی

20505 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جامعه شناسی

20509 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری

20510 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - مردم شناسی

20512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش علوم اجتماعی

20515 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعی

20517 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی

20608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی

20613 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت آموزشی

20619 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

20620 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تحقیقات آموزشی

20701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی بالینی

20702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی تربیتی

20703 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی شخصیت

20704 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی صنعتی و سازمانی

20705 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی عمومی

20708 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش و اندازه گیری(وانسنجی)

20712 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کودکان استثنایی

20804 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق بین الملل

20805 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی

20807 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق خصوصی

20808 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق عمومی

20812 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم سیاسی

20911 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

20912 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

20914 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اقتصادی

21207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی

21210 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت دولتی

21211 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت صنعتی

21214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت محیط زیست

21215 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت اجرایی

21237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت امور شهری

21245 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت مالی

21602 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاور

21603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاوره و راهنمایی

21701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی

30204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ژئوفیزی

30303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - شیمی - شیمی کاربردی

30405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

30408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - تکتونیک

30411 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی

30413 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

30507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - میکروبیولوژی

30512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - بیو فیزیک

30531 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

30532 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - جانوران دریا

30533 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا

30534 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

30604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا

30608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - هیدروگرافی

30702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - هواشناسی

30801 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آمار ریاضی

40101 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - الکترونیک

40103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - کنترل

40105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - مخابرات

40111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

40123 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - قدرت

40201 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی

40206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

40214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - صنایع غذایی

40216 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

40227 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست

40231 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی رنگ - صنایع رنگ

40232 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مخازن هیدروکربوری

40237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهشی مهندسی نفت - پالایش

40241 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری

40309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

40310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

40314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای افتصادی - اجتماعی

40408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

40409 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه

40412 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - راه و ترابری

40424 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

40436 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

40443 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی آب

40455 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل

40456 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی طراحی محیط زیست

40501 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - اکتشاف معدن

40502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - استخراج معدن

40603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

40604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

40610 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

40652 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی -سیستمهای انرژی

40653 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی های انرژی

40654 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی های تجدیدپذیر

40803 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

40810 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

41002 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

41005 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

41007 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپوتر - هوش مصنوعی

41010 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری و اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

41204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور

41402 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

41403 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

50102 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی

50103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه دام

50106 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی

50202 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی

50204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

50205 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

50206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

50207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

50208 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - زراعت

50209 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

50217 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک

50218 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک

50219 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک

50220 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

50221 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری

50222 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری

50223 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی

50225 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر

50228 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

50304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

50313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

50328 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی

50330 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

50401 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

50502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

50507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - شیلات

50512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

50519 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

50521 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

50548 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مهندس جنگل

50551 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور

50607 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

60107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تصویرسازی

60111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - نقاشی

60204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1)

60207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - طراحی شهری (1)

60311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کارگردانی نمایش

و سایر رشته ها

برای مشاهده لیست کامل رشته ها به سایت   wwww.banksoallat.com  مراجعه نمایید

   


رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۳۲ رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سازمان مرکزی دانشگاه و وزارت علوم آماده بررسی و تصویب است.
نوذر قنبری در تشریح فعالیت های صورت گرفته و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه طی سال 1392 به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: با تلاش همه جانبه جهت جامع شدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با توجه به فراهم شدن امکانات موجود، نامه درخواست جامع شدن به انضمام اسناد مربوطه به سازمان مرکزی ارسال شد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به تاسیس دانشکده های جدید متناسب با گسترش و توسعه دانشگاه و استان گفت: چهار دانشکده مصوب در دانشگاه موجود بوده و در سال 92 دو دانشکده « علوم تربیتی و روانشناسی»  همچنین دانشکده « شیمی » به سازمان مرکزی معرفی و تصویب اولیه را کسب کرد.
وی با بیان اینکه رشته های جدید بخصوص رشته های فنی مهندسی و شاخه های مختلف تحصیلات تکمیلی و دکتری با توجه به نیاز استان کرمانشاه و صنایع و کارخانه های فعال تاسیس می شود، ادامه داد: در حال حاضر 32 رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد در سازمان مرکزی و وزارت علوم آماده بررسی و تصویب است و مطمئنا تصویب این رشته ها، سال آینده تحول عظیمی در این واحد ایجاد خواهد کرد.
قنبری به مساعدت و همکاری دانشگاه با دانشجویان در پرداخت شهریه اشاره و اظهار کرد: عقد قرار داد با بانک های ملی و ملت مستقر در واحد جهت در اختیار قرار دادن وام شهریه به تمامی دانشجویان علاقمند به دریافت وام و پرداخت بیش از 23 میلیارد ریال وام صندوق رفاه و 000/850/4 ریال وام وزارت علوم به دانشجویان از فعالیت های واحد در سال گذشته است.
وی، کسب رتبه اول در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، 76 کشور و 259 خاورمیانه طبق اعلام سایت معتبر علمی و بومتریک شاخص رنکینگ دانشگاه های جهان، حرکت به سمت ایجاد دانشگاهی پویا با جوی اسلامی،  علمی،  پژوهشی  و تحقیقاتی، چاپ بیش از  80 مقاله isi   وisc  در مجلات معتبر علمی و برگزاری 34 کارگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه کارکنان و 13 کارگاه آموزشی و پژوهشی و فرهنگی ویژه استادان را از دیگر فعالیت های واحد کرمانشاه در سال 92 دانست.
رئیس واحد کرمانشاه به حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در واحد و برگزاری سخنرانی و بازدید از امکانات و توانمندی های واحد در سال گذشته اشاره کرد و به آنا گفت: واحد کرمانشاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه های آزاد  در تهران هم شرکت کرد.
این مسئول، چاپ 6 جلد کتاب به صورت 4 جلد تالیف و 2 جلد ترجمه توسط  اعضای هیات علمی واحد، راه اندازی آزمایشگاه الکتروتکنیک صنعتی و تجهیز آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارگاه نقشه برداری، مرکز تحقیقات شیمی آلی، مرکز تحقیقات کشاورزی، آزمایشگاه شیمی- فیزیک ، آزمایشگاه صنایع غذایی جمعا به مبلغ 180میلیون تومان را از فعالیت های واحد متبوع خود در سال 92 دانست.
وی گفت: تصویب و اجرای 7 همایش ملی و منطقه ای در نیمه دوم سال 92، برگزاری گردهمایی بزرگ 2500نفری دانشجویان، استادان و کارکنان شاهد و ایثارگر در غرب کشور، برگزاری جشن فارغ التحصیلی 500 نفر از دانش آموختگان واحد و 250 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر و ایجاد مراکز فعال تحقیقاتی و مراکز رشد وابسته به دانشگاه جهت استادان و دانشجویان علاقه مند از دیگر فعالیت هاست.
قنبری ادامه داد: از دیگر فعالیت ها و دستاوردها می توان به تاسیس،  چاپ و سرویس دهی  ژورنال های متعدد علمی و تخصصی جدید متناسب با دست آوردهای روز دانشگاه، راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی نانو، ایجاد قطب علمی، تکمیل ساختمان تیپ 1113با عنوان دانشکده فنی مهندسی و زیربنای  6500 مترمربع، خریداری، بازسازی و تکمیل استخر سرپوشیده و روباز به مساحت 3000متر مربع، تاسیس دانشکده معماری، افزایش فضای سبز اشاره کرد.
وی، توسعه ورزش در سطح دانشگاه در مقطع قهرمانی و به خصوص ورزش های همگانی عمومی و گروهی و کسب چندین مدال طلای جهانی و آسیایی توسط دانشجویان واحد از جمله مدال طلای جهان و مدال نقره المپیک کشورهای اسلامی توسط هامون درفشی پور در رشته کاراته را از دیگر موفقیت ها در سال گذشته ذکر کرد.
رئیس واحد کرمانشاه با اشاره به تلاش برای ارتباط هر چه بیشتر و بهتر دانشگاه و صنعت و عقد بیش از 25 تفاهم نامه با ادارات، سازمان ها و کارخانجات استان در سال گذشته به آنا گفت: تجهیز و تکمیل هر چه بیشتر آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه و سایت دانشگاه با امکانات روز، کسب چندین مدال مختلف اختراعات جهانی و تشکیل کمیته تخفیف و راه اندازی مرکز مشاوره وابسته به دانشگاه توسعه انتشارات واحد جهت گسترش علم و درآمدزایی و حرکت به سمت هوشمند سازی آموزش از دیگر اقدامات انجام شده است.
این مسئول، هوشمند سازی و تجهیز چندین کلاس دانشکده ها به ویدیو پروژکتور و برد هوشمند، تلاش برای بسط و توسعه فعالیت های فرهنگی متناسب با شئونات اسلامی و ولایت مداری از قبیل برگزاری اردوهای راهیان نورو پیوند و ارتباط نسل سوم و چهارم انقلاب با آرمان های هشت سال دفاع مقدس، برگزاری اردوهای مختلف زیارتی،  علمی و تفریحی، دعوت از علما،  فضلا و سخنرانان برجسته، برگزاری نمایشگاههای مختلف از آثار دانشجویی و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی،  علمی را از دیگر فعالیت های انجام شده در سال گذشته واحد کرمانشاه عنوان کرد.

   


پژوهانه 30 میلیون تومانی به اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از اختصاص پژوهانه 30 میلیون تومانی برای اعضای هیأت علمی این دانشگاه، خبر داد.
ابراهیم واشقانی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه های پژوهشی دانشگاه آزاد، گفت: 8 درصد بودجه کل دانشگاه آزاد مربوط به پژوهش است که باید 5 درصد آن از محل شهریه ها و 3 درصد از محل فعالیتهای برون دانشگاهی تامین شود و حمایت از طرح های شرکتهای دانش بنیان در این چارچوب دیده شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در مورد وضعیت پژوهانه این دانشگاه، اظهار داشت: آیین نامه پژوهانه دانشگاه آزاد ابلاغ و شیوه نامه آن به رئیس دانشگاهها ارسال شده است.
وی میزان پژوهانه و اعتبار پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد را برابر 30 میلیون تومان بر اساس امتیاز کافی عنوان کرد و افزود: این مبلغ در حد اعتبار است و پول در اختیار فرد قرار نمی گیرد بلکه این مبلغ در قالب پروژه های دانشجویی و مستقل که تعریف می شود، تجهیز آزمایشگاه و خرید دستگاههای مربوطه، مسافرتهای علمی و کنفرانس های بین المللی و خرید کتاب و شرکت در کارگروههای پژوهشی با ارائه اسناد مثبت و تائید معاونت پژوهشی دانشگاه تعریف و هزینه می شود.
واشقانی گفت: میزان اعتباری که برای پایان نامه ها و رساله های دکتری تخصصی در نظر گرفته شده متناسب با رشته مورد نظر و با فرمول بندی مشخص خواهد بود به نحوی که قابل رقابت با اعداد و ارقامی است که در دانشگاههای دولتی اختصاص پیدا می کند.

   


افزایش 20درصدی حقوق و مزایای کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

-
معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافت.
به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، ابریشم نیا در این باره اظهار کرد: با توجه به مصوبه زودهنگام هیات امنا، دستور ریاست عالیه دانشگاه و همکاری اداره کل منابع انسانی دانشگاه، بخشنامه افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی در کوتاه ترین زمان ممکن آماده شد و امروز بر روی سایت اینترنتی دانشگاه قرار گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: کلیه واحدها و مراکز دانشگاه، سازمان سما و سازمان مرکزی دانشگاه مجازند نسبت به پرداخت این افزایش حقوق، همراه با حقوق فروردین ماه اقدام کنند.
ابریشم نیا افزود: حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.
وی در پایان یادآور شد: این افزایش شامل حق سرپرستی نمی شود و افزایش های مربوط به حق سرپرستی و حق مدیریت در بخشنامه جداگانه ای متعاقبا اعلام می شود.

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته میکروبیولوژی
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته زیست
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته شیمی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید


   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   


   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق بین الملل

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   


   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته روابط بین الملل

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته روانسنجی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته روانشناسی بالینی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


درباره وبلاگ

با سلام برای دریافت سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به www.banksoallat.comمراجعه نمایید.آدرس ایمیل m.fakhr81@yahoo.com
arshad azad91

آخرین پستها


نویسندگان


منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :