منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

(رمز موفقیت در مطالعه مكررات است)

به منظور آشنایی داوطلبان با شیوه، نوع و نمونه سوال های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد دفترچه سوال های آزمون های برگزار شده دانشگاه آزاد، بفروش میرسد. دفترچه سوالهای آزمونهای برگزار شده هر رشته در هر سال 1000 تومان می باشد. برای دریافت هریك از سوالات زیر به سایتwwww.banksoallat.com مراجعه نمایید

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com

mory1360@gmail.com

برای مشاهده لیست رشته ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید

20311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی

20312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان انگلیسی

20315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان انگلیسی

20334 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات آلمانی

20390 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان شناسی همگانی

20405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

20407 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

20410 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی

20505 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جامعه شناسی

20509 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری

20510 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - مردم شناسی

20512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش علوم اجتماعی

20515 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعی

20517 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی

20608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی

20613 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت آموزشی

20619 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

20620 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تحقیقات آموزشی

20701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی بالینی

20702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی تربیتی

20703 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی شخصیت

20704 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی صنعتی و سازمانی

20705 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی عمومی

20708 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش و اندازه گیری(وانسنجی)

20712 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کودکان استثنایی

20804 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق بین الملل

20805 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی

20807 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق خصوصی

20808 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق عمومی

20812 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم سیاسی

20911 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

20912 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

20914 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اقتصادی

21207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی

21210 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت دولتی

21211 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت صنعتی

21214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت محیط زیست

21215 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت اجرایی

21237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت امور شهری

21245 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت مالی

21602 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاور

21603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاوره و راهنمایی

21701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی

30204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ژئوفیزی

30303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - شیمی - شیمی کاربردی

30405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

30408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - تکتونیک

30411 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی

30413 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

30507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - میکروبیولوژی

30512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - بیو فیزیک

30531 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

30532 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - جانوران دریا

30533 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا

30534 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

30604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا

30608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - هیدروگرافی

30702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - هواشناسی

30801 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آمار ریاضی

40101 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - الکترونیک

40103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - کنترل

40105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - مخابرات

40111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

40123 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - قدرت

40201 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی

40206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

40214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - صنایع غذایی

40216 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

40227 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست

40231 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی رنگ - صنایع رنگ

40232 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مخازن هیدروکربوری

40237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهشی مهندسی نفت - پالایش

40241 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری

40309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

40310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

40314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای افتصادی - اجتماعی

40408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

40409 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه

40412 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - راه و ترابری

40424 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

40436 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

40443 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی آب

40455 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل

40456 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی طراحی محیط زیست

40501 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - اکتشاف معدن

40502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - استخراج معدن

40603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

40604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

40610 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

40652 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی -سیستمهای انرژی

40653 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی های انرژی

40654 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی های تجدیدپذیر

40803 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

40810 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

41002 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

41005 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

41007 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپوتر - هوش مصنوعی

41010 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری و اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

41204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور

41402 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

41403 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

50102 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی

50103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه دام

50106 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی

50202 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی

50204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

50205 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

50206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

50207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

50208 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - زراعت

50209 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

50217 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک

50218 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک

50219 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک

50220 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

50221 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری

50222 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری

50223 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی

50225 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر

50228 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

50304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

50313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

50328 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی

50330 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

50401 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

50502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

50507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - شیلات

50512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

50519 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

50521 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

50548 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مهندس جنگل

50551 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور

50607 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

60107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تصویرسازی

60111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - نقاشی

60204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1)

60207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - طراحی شهری (1)

60311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کارگردانی نمایش

و سایر رشته ها

برای مشاهده لیست کامل رشته ها به سایت   wwww.banksoallat.com  مراجعه نمایید

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی نفت

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی پلیمر

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع سیستم و بهره وری

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران راه و ترابری

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


سوالات ارشد آزاد هوش مصنوعی

چهارشنبه 28 اسفند 1392 نویسنده: arshad azad91 |

دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی مخازن هیدروکربوری

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی معدن

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکاترونیک

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته  مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

سوالات سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در بانك سوالات موجود می باشد.
رمز موفقیت در تکرار، مکرار است.
به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانستها و آشنایی با نحوه سوالات و در نتیجه افزایش احتمال قبول شدن در کنکور ارشد باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید
ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com
برای دریافت به سایتwww.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

   

   


درباره وبلاگ

با سلام برای دریافت سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به www.banksoallat.comمراجعه نمایید.آدرس ایمیل m.fakhr81@yahoo.com
arshad azad91

آخرین پستها


نویسندگان


منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :