سوالات ارشد ازاد 94 ,نمونه سوالات دانشگاه ازاد سال 94, دانلود سوالات ارشد آزاد 94 در ادامه مطالب

دانلود سوالات ارشد آزاد سال 94 و سال های گذشته همه رشته ها موجود است


سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۱۴ - علوم تربیتی ۱ برنامه ریزی آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۱۹ - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۲۲ - علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۲۳ - علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۳۱ - علوم تربیتی ۱ تکنولوژی آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۳۳ - علوم تربیتی ۱ برنامه ریزی درسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۳۴ -علوم تربیتی ۱ تحقیقات آموزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۶۳۶ - علوم تربیتی ۱ آموزش بزرگسالان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۱ - روانشناسی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۲ - روانشناسی تربیتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۳ - روانشناسی شخصیت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۴ - روانشناسی صنعتی و سازمانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۵ - روانشناسی عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۰۸ - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۷۱۵ - روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۰۴ - حقوق بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۰۵ - حقوق جزا و جرم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۰۷ - حقوق خصوصی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۳۵ - حقوق ثبت اسناد و املاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۳۶ - علوم اسلامی حقوق بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۰۸ - حقوق عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۳ - حقوق تجارت بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۲ - علوم اسلامی حقوق خصوصی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۴ - علوم اسلامی علوم جزایی و جرم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۱۰ - روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۱ - علوم اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۱۲ - علوم سیاسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۱۴ - مطالعات منطقه ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۴ - مطالعات منطقه ای - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۵ - مطالعات منطقه ای - مطالعات اروپا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۶ - مطالعات منطقه ای - مطالعات آمریکای شمالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۷ - مطالعات منطقه ای - مطالعات خلیج فارس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۸ - مطالعات منطقه ای - مطالعات ایران
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۸۲۹ - مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۹۱۱ - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۹۱۲ - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۹۱۴ - علوم اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۰۹۲۶ - اقتصاد انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۰۰۳ - فلسفه علم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۰۲ - باستان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۰۵ - فرهنگ و زبانهای باستانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۰۸- تاریخ - تاریخ ایران باستان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۱۰ - تاریخ علم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۰۳ - تاریخ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۱۱ - تاریخ - تاریخ عمومی جهان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۱۲ - تاریخ - تاریخ اسلام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۱۳ - تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۱۶ - تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۲۱ - تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۲۲ - تاریخ - مطالعات خلیج فارس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۲۳ - تاریخ - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۲۴ - تاریخ - اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۱۳۲ - تاریخ تشیع
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۰۷ - مدیریت بازرگانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۱۰ - مدیریت دولتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۵۵ - مدیریت دولتی مدیریت تحول
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۵۷ - مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۵۸ - مدیریت دولتی مدیریت مالی دولتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۹ -مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۸۰ - مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۱۱ - مدیریت صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۳۷ - مدیریت شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۹۷ - مدیریت MBA مدیریت بازاریابی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۱۵ - مدیریت اجرایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۲۳ - مدیریت تکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۲۴ - مدیریت فناوری اطلاعات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۴۰ - امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۴۵ - مدیریت مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۵۴ - مدیریت بازرگانی بازاریابی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۵۶ - مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۶۵ - حقوق محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۶۶ - مدیریت امور شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۶۸ - مدیریت صنعتی-تولید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۶۹ - مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۰ - مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۱ - مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۲ - مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۳ - مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۴ - مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و توسعه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۵ - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست مدیریت محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۶۴ - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست اقتصاد محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۷ - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست، (HSE)
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۷۸-مدیریت صنعتی-مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۸۴ - مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۹۴ - مدیریت تکنولوژی نوآوری تکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۹۵ - مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۲۹۶ - مدیریت تکنولوژی استراتژی های توسعه صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۰۱ - حسابداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۰۲ - حسابرسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۴۱-مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۴۲-مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۴۳-مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۳۴۴--مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۰۲ - تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۰۴ - تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۱۰ - تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۱۱ - تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۱۵-تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۱۷-تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و اسیب شناسی ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۱۸-تربیت بدنی و علوم ورزشی روانشناسی ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۲۰ - جامعه شناسی ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۲۱ - مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۳۵ - فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیتهای بدنی و تندرستی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۳۶ - فیزیولوژی ورزشی تغذیه در ورزش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۴۰ - فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۴۱ - مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۴۲ - مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۴۴۳ - مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۰۱ - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۰۶ - جغرافیای سیاسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۱۸ - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۲۰ - جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۲۲ - جغرافیا - برنامه ریزی توریسم
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۲۴ - جغرافیای طبیعی - ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۲۵ - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۳۷-برنامه ریزی آمایش سرزمین
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۴۳ - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعات آب و خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۴۴ - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعات شهری و روستایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۴۵ - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مدیریت مخاطرات محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۵۴۶ - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی هواشناسی ماهواره ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۰۲ - مشاوره
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۰۳ - مشاوره و راهنمایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۰۹- مشاوره - مشاوره مدرسه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۱۱- مشاوره - مشاوره خانواده
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۱۴ - مشاوره - مشاوره شغلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۶۱۵ - مشاوره - مشاوره توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۷۰۱ - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۷۰۹ - علوم کتابداری و اطلاع رسانی - کتابخانه های دانشگاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۲۱۷۱۰ - علوم کتابداری و اطلاع رسانی - کتابخانه های عمومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۰۱ - ریاضی محض
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۰۶ - ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۰۹ - ریاضی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۱۱ - آموزش ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۱۵ - ریاضی کاربردی آنالیز عدد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۱۷-علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۲۹ - علوم کامپیوتر علوم تصمیم و مهندسی دانش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۲۱ - ریاضی محض - جبر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۲۲ - ریاضی محض - آنالیز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۲۴- ریاضی محض - هندسه توپولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۲۸-ریاضی کاربردی ریاضی فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۱۳۰ - ریاضی ریاضیات مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۰۴ - ژئوفیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۰۹ - ژئوفیزیک لرزه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۳ - ژئوفیزیک - گرانی سنجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۳۰ - ژئوفیزیک - زلزله شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۴ - ژئوفیزیک مغناطیس سنجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۵ - ژئوفیزیک الکتریکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۷ - فیزیک - اتمی و مولکولی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۸ - فیزیک - حالت جامد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۱۹ - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۲۳ - فیزیک - هسته ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۲۴ - فیزیک - فیزیک نجومی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۲۵ - فیزیک -فیزیک بنیادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۲۳۵-نانو فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۰۵ - شیمی شیمی تجزیه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۰۶ - شیمی شیمی معدنی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۰۷ - شیمی - شیمی فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۰۸ - شیمی - شیمی آلی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۱۰ - شیمی - شیمی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۱۷ - فیتوشیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۲۳ - شیمی - شیمی و فناوری اسانس
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۲۶-شیمی شیمی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۲۷-نانو شیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۳۲۸ - شیمی دارویی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۰۵- زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۰۶ - زمین شناسی - آب شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۰۷ - زمین شناسی - زمین شناسی پترولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۰۸ - زمین شناسی - تکتونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۱۴ - زمین شناسی - زمین شناسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۱۶ - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۱۷ - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۱۸ - زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۲۰-زمین شناسی زیست محیطی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۴۲۱-سنجش از دور زمین شناختی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۰۶-زیست شناسی علوم گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۰۷- زیست شناسی میکروبیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۱۶ - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۲۰- زیست شناسی - بیوشیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۶۴ - زیست فناوری دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۳۱ - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۳۲ - زیست شناسی دریا - جانوران دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۳۳ - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۳۴ - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۴۹ - زیست شناسی بیوفیزیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۱ - زیست شناسی علوم جانوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۳ - زیست شناسی ژنتیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۴ - زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۵ - زیست شناسی - سیستماتیک جانوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۶ - زیست شناسی - زیست سلولی وتکوینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۷ - زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۸ -زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۵۹ - زیست شناسی - علوم گیاهی - زیست شناسی تکوینی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۶۰-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۶۲ - علوم محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۵۷۰ - علوم جانوری - بافت شناسی و جنین شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۶۰۴ - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۶۱۰ - شیمی - شیمی دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۶۱۱ - محیط زیست دریا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۶۱۳ - علوم زیستی دریا - هیدروگرافی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۷۰۲ - هواشناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۸۰۳ - آمار ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۳۰۸۰۴ - آمار اجتماعی و اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۷۸-مهندسی پزشکی مهندسی بافت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۳۲۶-مهندسی مالی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۰۹ - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۱۱ - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۶۰ - مهندسی پزشکی - توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۰۶ - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۶۹ -مهندسی رنگ - صنایع رنگ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۳۲- مهندسی مخازن هیدروکربوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۳۴ - مهندسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۳۵ - مهندسی اکتشاف نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۳۶ - مهندسی نفت - مهندسی حفاری و استخراج نفت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۳۷ -پژوهشی مهندسی نفت پالایش
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۴۱ - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۳۰۹- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۳۱۸ - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۳۱۴ - مهندسی سیستمهای افتصادی - اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۵۶ - مهندسی طراحی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۵۲۴ - مهندسی معدن - اکتشاف معدن
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۵۲۵ -مهندسی معدن - استخراج معدن
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۵۱۴ - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۵۱۵ - مهندسی معدن - مکانیک سنگ
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۰۳ - مهندسی مکانیک ساخت و تولید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۷۱ - مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۶۴ - مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۳۲ - مهندسی مکاترونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۵۲ -مهندسی سیستمهای انرژی - سیستمهای انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۵۳ -مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۵۴ - مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۷۲ - مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۷۳ - مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۶۷۴ - مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان ماشین کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۷۳۰ - مهندسی پزشکی - بیومتریال
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۸۰۳ - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۸۱۹ -مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۸۱۴- مهندسی مدیریت صنایع نساجی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۰۱۰- مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۱۰۶ - مهندسی هوافضا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۲۰۳ - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۲۰۴ - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۲۰۶- مهندسی هسته ای - مواد و چرخه سوخت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۴۰۱- مهندسی محیط زیست - منابع آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۴۰۲ - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۱۴۰۵- مهندسی محیط زیست - هوا
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۱۰۲ - مهندسی کشاورزی - علوم دامی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۱۰۳ - مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۱۰۶ - مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۰۲ - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۰۴- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۴۹- مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۵۰- مهندسی کشاورزی - زراعت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۰۹ -مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۱۷ - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۱۸ - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۱۹ - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۲۰ - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۲۱ - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۲۲ - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۲۳ - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۴۲ - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۲۸ - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۷۱ - مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی )
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۲۴۰ - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۶۰ - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۴۲ - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۴۳ - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۲۲- مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۶۲ - مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۶۳ - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۶۷ - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۳۷ - مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۳۷۰ - مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۴۰۱ - مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۴۰۷ - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۴۱۰ - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۴۱۱ - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۰۲ - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۰۷ - مهندسی منابع طبیعی - شیلات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۶۸ - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۱۹ - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۲۱ - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۳۹ - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۴۰ - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۴۱ - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۵۰۵۴۸ - مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۰۱ - مهندسی برق الکترونیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۰۳ - مهندسی برق - کنترل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۲۳ - مهندسی برق - قدرت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۴۵ - مهندسی برق - مخابرات
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۸۰-مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم های قدرت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۸۱-مهندسی برق-قدرت گرایش تکنولوژی فشارقوی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۸۲ - مهندسی برق-قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۸۳ - مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۱۹۶ - مهندسی برق مخابرات نوری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۰۱ - مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۱۴ - مهندسی شیمی صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۱۶ - مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۲۷ - مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۴۸- مهندسی شیمی مهندسی فرآیند
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۶۸ - مهندسی شیمی مهندسی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۷۲ - مهندسی شیمی ترمودینامیک و سینتیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۷۳ - مهندسی شیمی پدیده های انتقال
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۷۴ - مهندسی شیمی مهندسی بیوشیمیایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۷۵ - مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۷۸ - مهندسی شیمی صنایع گاز
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۲۸۲ - مهندسی شیمی کنترل فرایندهای شیمیایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۳۹۹ - مهندسی عمران آب و فاضلاب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۱۲ - مهندسی عمران راه و ترابری
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۲۶ - مهندسی عمران مهندسی زلزله
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۳۶ - مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۴۳ - مهندسی عمران مهندسی آب
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۴۴ - مهندسی عمران ژئوتکنیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۵۵ - مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۸۴ - مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۸۵- مهندسی عمران مهندسی سازه
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۸۷- مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۸۹- مهندسی عمران مهندسی سازه های دریایی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۴۹۱ - مهندسی عمران ژئودزی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۷۳۸ - مهندسی مواد سرامیک
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۷۴۲ - مهندسی مواد خوردگی و حفاظت مواد
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۷۳۱ - مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سوالات کارشناسی ارشد آزاد - ۴۰۷۱۷ - مهندسی مواد جوشکاری

ب